1. Online Business Works is de handelsnaam van de eenmanszaak die wordt gevoerd door mevrouw M.A.H. van der Ven [hierna: M. van der Ven].
 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door M. van der Ven. Het kan echter zo zijn dat het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een (andere) bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdrachten worden door M. van der Ven schriftelijk bevestigd. De algemene voorwaarden zijn tevens (stilzwijgend) van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats rekening houdende met de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 1. Bij het inschakelen van derden zal M. van der Ven de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid van M. van der Ven voor tekortkomingen van deze derden is echter uitgesloten.
 1. M. van der Ven staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. De opdrachtgever staat er voor in dat het door hem opgegeven emailadres veilig is en te gebruiken als gedegen communicatiemiddel.
 1. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van M. van der Ven vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij M. van der Ven binnen een half jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 1. De opdrachtgever vrijwaart M. van der Ven tegen alle aanspraken van derden en de door M. van der Ven in verband daarmee eventueel te maken kosten, waaronder onder meer begrepen de kosten van eventueel noodzakelijke juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door haar voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 1. M. van der Ven zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft zij ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen.
 1. Iedere aansprakelijkheid van M. van der Ven en eventuele werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 1. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 1.000,-, tenzij er aan de zijde van M. van der Ven sprake is van grove opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 1. Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van 14 dagen ná factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is M. van der Ven gerechtigd de wettelijke rente ná het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is M. van der Ven gerechtigd de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, met een minimum van € 40,-. Bij niet-betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is M. van der Ven gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met volledige uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van M. van der Ven voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 1. Op de rechtsverhouding tussen M. van der Ven en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 1. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van M. van der Ven: www.onlinebusinessworks.nl